Deltagere søges til forsøgsfiskeri efter fjæsing i Kattegat

0
REKLAMA

Erhvervsfiskere kan nu søge om at deltage i forsøgsfiskeri efter fjæsing i Kattegat i perioden februar til juli 2024.

Fiskeristyrelsen annoncerer dette forsøgsprojekt, i samarbejde med DFPO og DTU i ønsket om at afdække mulighederne for at etablere et målrettet trawlfiskeri (konsum og industri) efter fjæsing. Der er via forsøget mulighed for, at få tilladelse til, at bruge et mere effektivt redskab til at fange en større mængde fjæsinger. Annonceringen sker for at skabe mulighed for, at interesserede fiskere kan ansøge om deltagelse, forudsat at man opfylder projektets krav.

Danmarks Fiskeriforening (DFPO) vil i et videnskabeligt samarbejde med DTU Aqua lave forsøg med målrettet trawlfiskeri efter fjæsing i den danske og svenske del af Kattegat.

Projektet åbner op for muligheden for at anvende en helmasket trawlpose med en minimummaskestørrelse på 60 mm. Det vil være muligt for tre fartøjer at deltage i projektet, hvor hvert fartøj vil få tildelt en maksimal kvote på 233 tons fjæsing ved deltagelse i forsøget.

De deltagende fartøjer skal selv sørge for at dække eventuelle bifangster under fiskeriet i form af egen kvote til de pågældende arter, eller alternativt at leje sig på plads efterfølgende.

Forsøg og formål:

Formålet med forsøget er at styrke allerede opnåede data, herunder at afdække mulighederne for at etablere et målrettet trawlfiskeri (konsum og industri) med en minimum 60 mm fangstpose, samt at opnå supplerende viden omkring variationen i fangstmulighederne og størrelsesselektion af fjæsinger samt bifangst af andre arter over fiskeriperioden. Data skal konkret anvendes i et forskningsprojekt støttet af Den Europæiske Hav-, Fiskeri- og Akvakulturfond. Projekt er et samarbejde mellem  DFPO og DTU Aqua og skal blandt andet bidrage til en bestandsanalyse for arten.

For at sikre bedst mulig viden om fiskeriudøvelsen, variationen i denne, områderne hvor fiskeriet foregår, samt bifangstprofilen, vil de deltagende fartøjer skulle registrere de enkelte træk og udtage prøver til bestemmelse af bifangstprocenter over forsøgsperioden efter en protokol, som er udarbejdet af DTU Aqua/ DFPO. Forsøgsprotokollen er vedlagt som bilag 1.

Ved udførelse af forsøgsfiskeriet vil der været krav om, at trawlposen som minimum har en maskestørrelse på 60 mm, som deltageren selv skal stille til rådighed. Det vil ikke være tilladt at benytte andre redskaber i forbindelse med udøvelsen af forsøget.   

Det forventes, at de enkelte fartøjer vil komme til at foretage 3-10 slæb i døgnet af op til maximal 5 timers varighed. For hvert slæb udtages der to repræsentative (stik)prøver af minimum 25 kg. En række data observeret fra prøverne skal herefter noteres i et skema, der udleveres af de projektansvarlige.

Under forsøgsfiskeriet vil de deltagende fiskere skulle længdemåle en nærmere specificeret mængde fjæsinger samt bifangsten i prøven. Mængderne vil blive nærmere beskrevet af DTU Aqua i en forsøgsprotokol, som vil blive præsenteret for de deltagende fartøjer forud for forsøget.

Hvert fartøj vil blive tildelt 233 tons fjæsinger for deltagelse i forsøget, men vil selv skulle sørge for at dække eventuelle bifangster ved egen kvote eller leje sig plads. Fangsten skal landes ved akkrediteret vejer og måler.

Der vil i forbindelse med udførelsen af forsøget, deltage observatører fra DTU Aqua/ DFPO ombord på fartøjerne på udvalgte fangstrejser.

Forventede resultater:

DFPO og DTU Aqua forventer at opnå følgende resultater på baggrund af forsøgsfiskeriet:

– Beskrivelse af bifangst over fiskeriets sæson.

– Beskrivelse af fiskeriudøvelsen i tid og rum, herunder CPUE (catch pr. unit effort) af fjæsing og bifangst.

– Mulighed for udarbejdelse af bestandsvurdering for fjæsing i Kattegat.

– Mulighed for at opnå en bedre afklaring omkring pris-dynamikken og mulighederne for konsummarkedet for fjæsing

Krav til de deltagende fartøjer: 

  • Forsøgsperioden er fra medio februar til 31. juli 2024
  • Fartøjer, der har eller ønsker at installere kamerasystem (Elektronisk monitorering), vil blive prioriteret i udvælgelsen af deltagende fartøjer
  • Forsøget vil blive udført med minimum 60 mm (60-62 mm) helmaske i trawlposen, som fartøjet selv skal kunne stille til rådighed
  • Hvert fartøj får tildelt en maksimal kvote på 233 tons fjæsing
  • Fartøjet skal have en vægt ombord, helst en sø vægt (kan godt være en bismervægt)
  • Fartøjerne skal følge de aftaler, der er indgået med DFPO, DTU Aqua og Fiskeristyrelsen, samt den tilladelse, der bliver udstedt fartøjet 
  • Fartøjerne skal følge den af DTU Aqua og DFPO udarbejdede protokol for forsøg og prøvetagning, jf. aftale med DTU på baggrund af forsøgsprotokol
  • Fartøjerne sørger selv for at dække eventuelle bifangster under fiskeriet ved selv at have kvote til de pågældende arter, eller leje sig på plads efterfølgende
  • Fangsten fra forsøget skal landes ved akkrediteret vejer og måler. Udgifter hertil dækkes af fartøjet. 
  • Det forventes, at de enkelte fartøjer vil foretage 3-10 slæb i døgnet af op til 5 timers varighed

Du kan læse mere om forsøget og hvordan man melder sig på linket her

The post Deltagere søges til forsøgsfiskeri efter fjæsing i Kattegat first appeared on FiskerBladet.

(Visited 6 times, 1 visits today)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here