Fiskerimuligheder for 2021 i Østersøen: Forbedring af bestandenes bæredygtighed på lang sigt

0
Foto: Lærke Worsøe
REKLAMA

Europa-Kommissionen har netop vedtaget sit forslag til fiskerimuligheder for 2021 i Østersøen. Det skriver Europa-Kommissionen på ec.europa.eu

På grundlag af den senest tilgængelige videnskabelige rådgivning og med henblik på at forbedre fiskebestandenes bæredygtighed på lang sigt foreslår Kommissionen at øge fiskerimulighederne for sild i Rigabugten og for laks i den centrale del af Østersøen og samtidig opretholde de nuværende niveauer for sild i Den Botniske Bugt og for brisling og rødspætte. Kommissionen foreslår at reducere fiskerimulighederne for de resterende bestande, der er omfattet af forslaget.

Virginijus Sinkevičius, kommissær med ansvar for miljø, hav og fiskeri, udtaler: “Fiskebestandene i Østersøen påvirkes af flere faktorer. Fiskeri er en af dem, men også andre faktorer såsom havforurening eller klimaændringerne påvirker i alvorlig grad bestandenes sundhed. Den langsigtede bæredygtighed i Østersøen er ikke et valg. Det er en nødvendighed. Vi vedtager i dag et realistisk forslag, og jeg er overbevist om, at det vil fungere for både fiskere og fisk. Jeg glæder mig til at samarbejde med medlemsstaterne og andre interessenter i Østersøområdet. Da presset på fiskebestandene i Østersøen ikke kun kan lettes gennem fiskeripolitik, har jeg taget initiativ til en ministerkonference for alle Østersølandene i EU med det formål at tage grundigt fat på alle faktorer og dermed sikre en langsigtet fremtid for Østersøen.

Den samlede tilladte fangstmængde (TAC) er baseret på videnskabelig rådgivning fra Det Internationale Havundersøgelsesråd (ICES) og følger den flerårige forvaltningsplan for Østersøen, der blev vedtaget i 2016 af Europa-Parlamentet og Rådet.

Inden for de seneste år har EU’s fiskere, industri og offentlige myndigheder gjort en stor indsats for at genoprette fiskebestandene i Østersøen. I de tilfælde, hvor der findes fuldstændig videnskabelig rådgivning, er det i forbindelse med tidligere afgørelser om fiskerimuligheder i Østersøen lykkedes at fastsætte fiskerimulighederne i overensstemmelse med princippet om maksimalt bæredygtigt udbytte (MSY) for syv ud af otte bestande, der omfatter 95 % af fangstmængden i volumen. I 2019 opdagede forskere imidlertid, at situationen er mindre stabil end tidligere anslået. Der skal derfor tages afgørende skridt for at genoprette alle bestande og sikre, at de i overensstemmelse med MSY når eller forbliver på et bæredygtigt niveau.

Rådet vil nu gennemgå Kommissionens forslag med henblik på at vedtage det på et ministermøde den 19.-20. oktober.

Torsk

I 2019 opdagede forskere, at bestanden af torsk i den østlige del af Østersøen var gået væsentligt tilbage, og at den havde været under den sikre biologiske grænse i noget tid. På grund af sagens hastende karakter forbød Kommissionen fiskeri efter torsk i anden halvdel af 2019 i områderne med den største forekomst af torsk i den østlige del af Østersøen. Rådet nedsatte på forslag fra Kommissionen TAC for 2020 betydeligt, begrænsede udnyttelsen af TAC til bifangster, udvidede den eksisterende gydeperiode i tid og omfang og forbød rekreativt fiskeri i områderne med den største forekomst af torsk i den østlige del af Østersøen. Da bestandens situation ikke er forbedret, foreslår Kommissionen på grundlag af videnskabelig rådgivning at sænke TAC’en for bifangst med 70 % og opretholde alle ledsageforanstaltninger.

Bestanden af torsk i den vestlige del af Østersøen har været meget lille i flere år. I 2018 så bestanden ud til at stige. Siden da er den dog desværre blevet nedjusteret hvert år, og den er fortsat under et sundt niveau. Kommissionen foreslår derfor at reducere den samlede tilladte fangstmængde med 11 % og opretholde alle de ledsageforanstaltninger, der blev vedtaget i 2020. Disse foranstaltninger omfatter en gydeperiode i hele området og en begrænsning for lystfiskere på fem eksemplarer pr. dag og to i gydeperioden. I de dybere områder i den østlige del er udnyttelsen af TAC derudover begrænset til bifangster, og rekreativt fiskeri er forbudt. Det er nødvendigt med disse foranstaltninger i den østlige del på grund af den blandede forekomst af torsk fra både den vestlige og den østlige del af Østersøen og den usædvanligt dårlige tilstand for den østlige bestand.

Sild

Bestanden af sild i den vestlige del af Østersøen er fortsat under de sikre biologiske grænser. Kommissionen foreslår derfor at nedsætte TAC med 50 %. For så vidt angår sild i den centrale del af Østersøen foreslår Kommissionen i overensstemmelse med rådgivning fra ICES en nedsættelse på 36 %, fordi bestanden er faldet til et niveau, der ligger under det sunde niveau. I overensstemmelse med rådgivningen fra ICES foreslår Kommissionen, at TAC-niveauet i Den Botniske Bugt opretholdes, samtidig med at situationen for sild i Rigabugten giver mulighed for at forøge TAC med 15 %.

Rødspætte

Selv om rådgivningen fra ICES giver mulighed for en forøgelse, foreslår Kommissionen en mere forsigtig tilgang. Fordi torsk er en uundgåelig bifangst ved rødspættefiskeri, foreslår Kommissionen at opretholde et uændret TAC-niveau for at beskytte torskebestanden, som er i en dårlig tilstand.

Brisling

Rådgivningen fra ICES om brisling giver ligeledes mulighed for en forøgelse. Kommissionen anbefaler dog forsigtighed og foreslår at opretholde et uændret TAC-niveau. Dette skyldes, at brisling og sild fanges i blandet fiskeri, og at TAC’en for sild i den centrale del af Østersøen skal reduceres betydeligt. Derudover er brisling et byttedyr for udsultede torsk, der ikke er i en god tilstand.

Laks

ICES anslår, at tidligere problemer med betydelig fejlrapportering af laksefangster i den centrale del er ophørt. I overensstemmelse med rådgivningen fra ICES foreslår Kommissionen derfor at øge TAC med 9 %. På grundlag af ICES-rådgivningen foreslår Kommissionen dog at reducere fiskeriniveauet for Den Finske Bugt med 10 %.

Kilde: Europa-Kommissionen

(Visited 7 times, 1 visits today)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here